Behandling

Behandling


I Specialpsykologisk Klinik vægter vi, at der forud for et behandlingsforløb er foretaget en grundig

udredning. Det har betydning for den måde behandlingen tilrettelægges på og er en forudsætning for,

at indsatsen kan målrettes det relevante.

 

Såfremt der ikke allerede er foretaget en udredning, kan vi tilbyde en sådan, samt en

behandlingsplanlægning.

 

Venter du på behandling i f.eks. et psykiatrisk regi, psykoterapeutisk klinik eller hos en psykolog via

sygesikringen, kan vi med kort varsel etablere et støttende tilbud i den mellemliggende periode.

Vi laver en grundig overlevering, når du starter behandlingen andetsteds.

 

Der kan i Specialpsykologisk Klinik tilbydes behandling, i forhold til psykiatrisk lidelser som ADHD, autisme, OCD, Angst-lidelser og depressionstilstande. Endvidere tilbydes behandling for mere komplekse problemstillinger som spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser (gruppe og individuelt).

Herud over tilbydes samtaleterapi til psykologiske problemstillinger, som selvskade, eksistentielle problemstillinger, stress- og belastningsreaktioner m.v..

 

Det anbefales, at der aftales et forløb af 5 gange (se priser – klippekort).

For at opnå effekt, eller kunne vurdere om der er en effekt, kræver det, at man prøver det af nogle gange, og vi har derfor indført et ”klippekort” med 5 samtaler. Vi har god erfaring med, at man løbende evaluerer, om samtalerne har den ønskede effekt, og en klippekort-aftale giver en naturlig anledning til at evaluere og evt. justere behandlingen.

 

Hvis der undervejs i klippekort-forløbet skulle vise sig, at der er behov for en anden tilgang, eller hvis tilbuddet af en eller anden grund ikke matcher behovet, så er der mulighed for at konvertere klippekortet til andet tilbud i klinikken.

 

Der tilbydes psykoedukation (dvs. formidling om psykiske lidelser og behandling) og rådgivning målrettet den enkelte.

ADHD


Specialpsykologisk klinik har flere behandlingstilbud for børn, unge og voksne med ADHD. Vi tilbyder medicinsk behandling, støttende samtaler, rådgivning til klient og pårørende omkring dagligdagsproblemer, omkring skole- og uddannelsesvalg mv.

Endvidere tilbydes til de pårørende psykoedukation, rådgivning i forhold til adfærdsmæssige vanskeligheder, mestringsstrategier mv.

Endvidere tilbyder klinikken korte rådgivnings- og undervisningsforløb for søskende og bedsteforældre.

OCD


Specialpsykologisk klinik tilbyder et kognitivt terapeutisk behandlingsforløb for OCD, med terapi til barnet/den unge og psykoedukation til forældre.  Centrale elementer i behandlingen er psykoedukation, eksponering, øvelse til at kunne rumme svære følelser, omstrukturering af tankeindhold, samt forskellige øvelser og teknikker til at kunne acceptere tankerne.

Der kan tilbydes medicinsk behandling af børn og unge ved speciallæge i Børne-ungdomspsykiatri.

 

For klienter der venter på anden behandling i offentligt regi eller ved psykolog med overenskomst med sygesikringen, tilbyder Specialpsykologisk klinik et kortere symptom-håndteringsforløb for børn, unge og deres forældre. Forløbet kan påbegyndes indenfor en uge, og der tilbydes mulighed for en grundig overlevering når der startes behandling andetsteds.

Depression

 

Specialpsykologisk klinik har flere behandlingstilbud til børn, unge og voksne med depressive lidelser.

Effekten af samtaleterapeutisk behandling er veldokumenteret behandling mod depressive tilstande.

Klinikken tilbyder kognitiv og dynamisk samtaleterapi.

 

Ved lette til moderate depressive tilstande kan som regel behandles alene med psykoterapi, hvis man er motiveret og har tilstrækkelig støtte og opbakning fra pårørende, vil del fleste indenfor 10 – 12 sessioner opleve en mærkbar lettelse i symptomer.

 

Ved svære depressive tilstande kan klinikken tilbyde medicinsk behandling til børn og unge, ved speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, og når der er effekt af behandlingen tilbydes samtaleterapeutisk behandling i kombination med medicinsk behandling.

 

Endvidere tilbyder klinikken psykoedukation og rådgivning til pårørende.

Spiseforstyrrelser


Specialpsykologisk Klinik tilbyder en tværfaglig behandlingsindsats for spiseforstyrrelser.

 

De hyppigst forekommende spiseforstyrrelser er anorexi, bulimi og Binge Eating disorder, der er en tvangspræget måde, at indtage en overdreven stor mængde mad på. 

 

Spiseforstyrrelser har på forskellig vis kropslige konsekvenser med en høj  risikofaktor for alvorlige, behandlingskrævende somatiske tilstande. Derfor er det af afgørende betydning, at der sættes ind med behandling målrettet spiseforstyrrelsen, hurtigst muligt.

 

Specialpsykologisk kliniks terapeuter har årelang erfaring med behandling af spiseforstyrrelser i både ambulant og i døgnregi. Klinikken har derfor en bred vifte af behandlingsmæssige tiltag i forhold til behandling af spiseforstyrrelser, afpasset den enkelte klient og dennes familie.

 

Tilrettelæggelse af behandlingen beror på en individuel vurdering.

Valg af behandlingstilgange, fokus mv. vil bero på dels den somatiske og psykologiske tilstand barnet /unge er i dels den enkelte families ønsker, resurser og vanskeligheder.   

 

 

Der tages i den enkelte sag stilling til inddragelse af speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri. Der vil oftest være behov for vurdering af den somatiske tilstand og det samlede forløb.

 

Specialpsykologisk klinik er specialiseret i, at identificere risikoadfærd i forhold til spiseforstyrrelser. Klinikken tilbyder en afklarende samtale til barnet/den unge eller rådgivning til forældre, der har bekymringer og usikkerhed på hvorvidt deres barn er ved at udvikle en spiseforstyrrelse.

 

Forløbet kan påbegyndes indenfor en uge.

Autisme


Specialpsykologisk klinik tilbyder støttende samtaler til nydiagnosticerede børn og unge, samt tidligere diagnosticerede børn og unge der har behov for støttende samtaler omkring f.eks. vanskeligheder i sociale situationer, identitetsmæssige problemstillinger, specifikke vanskeligheder omkring f.eks. spisning,  søvn, seksualitet mv.

Der kan tilbydes en speciallægekonsultation ved  overvejelser omkring medicinsk behandling.

Endvidere tilbyder klinikken et psykoedukationsforløb for unge med autisme og deres forældre.

Klinikken tilbyder endvidere kortere rådgivnings- og undervisningsforløb for søskende og bedsteforældre.

Angst


Specialpsykologisk klinik tilbyder kognitiv terapi til børn, unge og voksne for angstlidelser. Der arbejdes med at ændre tankemønstre ved bl.a.  normalisering og afmystificering af bekymringer, der er fokus på at skabe en bevidsthed om hvordan vores tænkning påvirker og hænger sammen med vores følelser, handlinger og krop. Målet er at bryde automatiske mønstre og tanker.

Der kan tilbydes medicinsk behandling af børn og unge ved speciallæge i Børne-ungepsykiatri.

 

Endvidere tilbyder klinikken psykoedukation og rådgivning til pårørende.

 

For klienter der venter på anden behandling i offentligt regi eller ved psykolog med overenskomst med sygesikringen, tilbyder Specialpsykologisk klinik et kortere symptom-håndteringsforløb for børn, unge og deres forældre. Forløbet kan påbegyndes indenfor en uge, og der tilbydes mulighed for en grundig overlevering når der startes behandling andetsteds

Personlighedsforstyrrelse

 

Specialpsykologisk klinik har flere behandlingstilbud af personlighedsforstyrrelser.

Klinikken tilbyder mentaliseringsbaseret individuel samtaleterapi. Endvidere opstarter klinikken et gruppebehandlingstilbud til unge og yngre voksne i form af mentaliseringsbaseret psykoedukationsgruppe, forløbet planlægges til opstart i august 2019, man er velkommen til at henvende sig til klinikken for informationer og reservation af plads i gruppen.

Endvidere tilbyder klinikken et kort forløb med unge og yngre voksne med fokus på mestring. Forløbet har dels et behandlingsmæssigt aspekt, men også afklarende, idet der fokuseres på hvilke problemer den unge har brug for at arbejde med, og i samarbejde med den unge, arbejdes der med relevante forslag til en videre indsats, som den unge er motiveret for at indgå i.

Tilbuddet etableres i samarbejde med socialrådgiver.

Endvidere tilbyder klinikken psykoedukation og rådgivning til pårørende.

Depression

 

Specialpsykologisk klinik har flere behandlingstilbud til børn, unge og voksne med depressive lidelser.

Effekten af samtaleterapeutisk behandling er veldokumenteret behandling mod depressive tilstande.

Klinikken tilbyder kognitiv og dynamisk samtaleterapi.

 

Ved lette til moderate depressive tilstande kan som regel behandles alene med psykoterapi, hvis man er motiveret og har tilstrækkelig støtte og opbakning fra pårørende, vil del fleste indenfor 10 – 12 sessioner opleve en mærkbar lettelse i symptomer.

 

Ved svære depressive tilstande kan klinikken tilbyde medicinsk behandling til børn og unge, ved speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, og når der er effekt af behandlingen tilbydes samtaleterapeutisk behandling i kombination med medicinsk behandling.

 

Endvidere tilbyder klinikken psykoedukation og rådgivning til pårørende.

Samtaleterapi ved psykologiske problemstillinger.

 

Det kan være relevant og hjælpsomt, at tale med en psykolog om de ting i livet, der gør det vanskeligt, at leve det liv du ønsker, hæmmer dig i din udfoldelse eller berører/påvirker eksistentielle områder af dit liv, som for eksempel kriser, svære valg i livet, sorg eller identitetsmæssige problemer.

Det kan være mere specifikke emner som, selvværdsproblemer, selvskade, skolevægring, søvnvanskeligheder samt adfærdsproblematikker m.v.

 

Kontakt os for en telefonisk rådgivning, med mulighed for planlægning af et forløb såfremt det i fællesskab findes relevant.