Privatlivspolitik

Privatlivspolitik


Fortrolighed og opbevaring af informationer

 

Persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen og vi bestræber os på,

at behandle dine data forsvarligt.

 

Vi har tavspligt i forhold til de oplysninger vi gives under forløbet, men det er lovpligtigt,

at vi noterer og opbevarer oplysninger om dig og det vi taler om.

 

I forbindelse med dette er der ifølge “Ny europæisk lovgivning” fra 25/5-2018 behov for,

at vi oplyser dig om følgende:

 

1) Hvilke oplysninger opbevares

 Vi noterer og gemmer oplysninger om sociale- og helbredsmæssige forhold, der har betydning for vores vurdering og behandling.

Vi har pligt til, at opbevare dine helbredsmæssige- og andre personfølsomme oplysninger sikkert og fortroligt.

 

De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr.1090 af 28.juli 2016 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler)

 

Ud over de oplysninger vi selv noterer, kan vi modtage eller med dit samtykke, indhente helbredsoplysninger om dig fra f.eks. læge eller kommune.

 

Vi anvender oplysningerne til at sikre så god behandling, udredning eller psykologisk undersøgelse, som muligt. Endvidere er visse oplysninger nødvendige til administrative funktioner og afregningsformål.

 

Det er med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1, litra b og f.

 

2) Videregivelse af oplysninger

Vi vidergiver ikke persondata til andre aktører, med mindre der foreligger samtykke fra dig, eller vi er forpligtet hertil

ved lov. Findes i sundhedslovens kapitel 9.

 

Vi sammenstiller ikke dine data med data fra andre aktører, f.eks. fra sociale medier.

 

Hvis vi får oplysninger, der betyder at der er risko for alvorlig skade på dig eller andre har vi oplysningspligt. Dette er for, at forebygge eventuel skade.

Hvis vi får mistanke om, at et barns udviklingsbetingelser er i alvorlig fare, har vi underretningspligt.

 

Såfremt dit forløb betales af andre end dig selv, f.eks. kommunen, udveksles der kun oplysninger vedr. dit forløb, i det omfang som har betydning for din sag og kunmed dit samtykke.

 

De oplysninger, der registreres til brug for afregning, udveksles kun i det omfang det er nødvendigt for, at betalingen kan gennemføres og af hensyn til revision.

 

Ved manglende betaling sendes udestående til inkasso.

 

3) Hvor længe opbevares oplysningerne?

Vi opbevare din journal i den tid, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed hvilket aktuelt er 5 år. Tidspunktet regnes fra det sidste journalnotat. Jvf. journalbekendtgørelsens § 15, stk.2.

 

De oplysninger vi har, som anvendes til afregning, opbevares så længe det er nødvendigt af hensyn til afregningen, bogføring og revision.

 

4) Rettigheder vedrørende oplysningerne.

Hvis du ønsker, at få indsigt i de oplysninger, vi har registreret om dig, kan du kontakte os. Ifølge autorisationslovens §24 må vi ikke slette oplysninger i din journal. Hvis du mener der er fejl i oplysningerne kan du bede os om, at der laves en tilføjelse vedr. fejlen, i din journal.

 

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du ret til at få slettet eller rettet ukorrekte oplysninger.

 

5) Sikkerhed.

For at sikre og beskytte dine persondata mod at blive tilintetgjort, ændret eller mod at uvedkommende får adgang til dem, sikres adgangen til de systemer der anvendes via logning og tilsyn.

Der tages løbende back up af data-set for at undgå tab af data og de data beskyttes ved hjælp af kryptering.

 

6) Ret til indsigelse mod behandling af persondata.

Hvis håndteringen af dine oplysninger ikke er tilfredsstillende, vil vi meget gerne vide det og hvis det er muligt, ændre det.

 

Der kan klages over håndteringen af personoplysninger ved, at indgive en klage til:

Datatilsynet, Borgergade 28, 5.sal. 1300 københavn K.

Yderligere oplysninger fås på: www.datatilsynet.dk

 

Tilsyn vedr. sundhedslovgivningen føres af Styrelsen af Patientsikkerhed.

Yderligere oplysninger fås på: www.stps.dk