Udredning

Udredning


Et forløb i Specialpsykologisk Klinik indledes med et Førstegangsbesøg ved specialpsykolog.

Førstegangsbesøget er af ca 1 ½ times varighed og går forud for psykologiske og psykiatriske forløb

med børn, unge og voksne.

 

I samtalen afklares problemstillinger, og specialpsykologen tager stilling til de klager og problemer

der er årsagen til henvendelsen, samt evt. mistænkte problemstillinger. Samtalen afsluttes med en

kort konklusion, og hvis det er ønsket, en foreløbig tilbagemelding på de diagnostiske overvejelser.

Der gives et forslag til evt. videre udredning og behandling.

 

Medmindre der af særlige årsager er aftalt andet, møder kun forældrene til førstegangsbesøget i forbindelse med børneforløb.

 

Aftale om udredning, indhold og forløb, indgås efter førstegangssamtalen.


Læs også: Om privat udredning i Specialpsykologisk Klinik

Specialpsykologisk vurdering


Klinikken tilbyder en specialpsykologisk vurdering af børn, unge og yngre voksne.

 

En specialpsykologisk vurdering er en samtale af ca 1 ½ times varighed med barnet/den unge og forældrene, hvor der dels afdækkes de aktuelle vanskeligheder, men tillige foretages en kvalificeret screening for evt. andre psykiatriske, udviklingsmæssige og/eller somatiske problemstillinger.

Samtalen afsluttes med en kort tilbagemelding på de afdækkede vanskeligheder, diagnoseforslag og anbefalinger omkring evt. videre udredning eller andre tiltag.

 

Der er mulighed for at tilkøbe en skriftlig vurdering, indeholdende konklusion og foreløbige anbefalinger

om videre tiltag.

Skrivelsen kan anvendes til f.eks. henvisning til børne- ungdomspsykiatrien.

 

Læs også: Om privat udredning i Specialpsykologisk Klinik

Børne- og ungdomspsykiatrisk undersøgelse

 

I Specialpsykologisk Klinik har vi en ADHD/ADD-udredningspakke og en autisme-udredningspakke.

 

En udredning vil oftest indeholde et anamnestisk interview, dvs. en systematiseret gennemgang af sygehistorien, tidlig udvikling, aktuelle klager i relation til det undersøgte mv.

Hertil ca. 2-4 fremmøder i klinikken, hvor der foretages psykologisk testning, klinisk interview mm.

Indhentelse af relevante oplysninger via bl.a. ratingscales, interview med skole eller børnehave mv.


Tilbagemelding på undersøgelsen, herunder diagnostisk konklusion, anbefalinger omkring videre tiltag f.eks. skole, behandling, stillingtagen til evt medicinsk behandling.

Én opfølgende psykoedukativ samtale efter tilbagemelding.

 

Psykologisk undersøgelse


Specialpsykologisk klinik er specialiserede i at foretage psykologiske undersøgelser af børn, unge og yngre voksne.

 

Vi foretager såvel enkeltstående testninger som bredere psykologiske undersøgelser.

 

Formålet med bredere psykologisk undersøgelser kan være at blive klogere på personens problemstillinger og funktionsniveau, styrker og udfordringer, og på den baggrund give anbefalinger for fremtid, pege på hensigtsmæssige tiltag f.eks. i forhold til skole og hjem.

 

En undersøgelse omfatter bl.a. en indledende samtale, testning, spørgeskemaer, og interview.

 

Ved undersøgelse af børn og unge inviteres forældre eller støtte-personer med til undersøgelsen, og efter aftale, foretages interview med relevante fagpersoner omkring barnet/den unge.

Ved undersøgelse af unge voksne og voksne aftales ved den indledende samtale hvilke personer der er relevante at inddrage.

 

 Undersøgelsestiden vil typisk vare mellem 3-8 timer, fordelt over nogle gange, afhængig af undersøgelsestypen.

 

Undersøgelsen sammensættes ud fra den givne problemstilling der ønskes afdækket, dette kan være formuleret på forhånd eller kan aftales i den indledende samtale.

 

Ofte vil der være fokus på nogle af de nedennævnte områder:

 

 • Begavelsesniveau, ved intelligenstestning og vurdering af funktionsniveau i dagligdagen.
 • Kognitiv profil, afdækning af relative styrker og vanskeligheder, vurdering af kognitive domæner f.eks. hukommelse, opmærksomhedsfunktion (koncentration), sprogfunktion, vurdering af indlæring og hukommelse.
 • Vurdering af psykisk funktion, herunder om vanskelighederne er af psykiatrisk karakter.
 • Vurdering af prognose
 • Samlet konklusion vedrørende funktionsniveau, herunder overvejelser omkring undersøgelsens resultater og anvendelighed i forhold til almindelig daglig funktion.
 • Anbefalinger for fremtiden på kort og lang sigte, med udgangspunkt i undersøgelsens konklusioner

 

Der gives altid en grundig tilbagemelding på undersøgelsen ved et møde eller samtale i klinikken. Ved tilbagemelding gives uddybende forklaringer vedr. Undersøgelsens resultater, vurderinger og anbefalinger.

 

Ved en bred psykologisk undersøgelse udfærdiges en undersøgelsesrapport med beskrivelser af ovenstående.

 

Der er vægt på tydelighed i konklusion og anbefalinger for fremtiden. Rapporten indeholder svar på de spørgsmål der dannede grundlag for iværksættelsen af undersøgelsen.

Psykologisk testning

 

Specialpsykologisk Klinik foretager psykologiske testninger.

Psykologiske testninger kan anvendes i forhold til henvisning til psykiatrien, i samarbejdet med PPR og skolen, som supplement til PPR vurderinger mv..

 

For førstegangs-henvendere er gældende, at forud for påbegyndelse af en psykologisk testning, vil vi foretage en specialpsykologisk vurdering i form af en samtale, gennemlæsning af evt. tidligere undersøgelser eller udredning.

Baggrunden herfor, er at vi ønsker dels at sikre at den pågældende psykologiske undersøgelse er påkrævet og at den afdækker de vanskeligheder der ønskes belyst.

 

For os er det væsentligt at man ved henvendelse får kvalificeret rådgivning omkring hvilken type undersøgelse eller testning man har brug for, så man selv kan tage en informeret beslutning om forløbet.

 

Vi foretager bl.a.

 • Intelligenstestning af børn, unge og voksne, til brug ved f.eks. ansøgning til privatskoler, som supplement til videre henvisninger, til ansøgning om videre støtte og foranstaltninger.
 • Diagnostiske tests, f.eks ADOS til brug ved udredning for autismespektrumforstyrrelser
 • Neuropsykologiske tests af f.eks. hukommelsesfunktioner, eksekutive funktioner mv, til brug ved bl.a. anbefalinger omkring støtte og hjælpeforanstaltninger.

 

Endvidere anvender vi en række screeningsredskaber, symptomtjeklister og ratingscales til brug ved f.eks

 • Afdække funktionsniveau ved f.eks. autismespektrumforstyrrelser, angstlidelser, mental retardering mv.. En undersøgelse af funktionsniveau kan anvendes til bl.a. at fastslå funktionsalder, som grundlag for ansøgning om støtte og rådgivning for børn og unge, særlige indsatser i skole og hjem mv..
 • Fastsætte sværhedsgrad af vanskeligheder, f.eks. OCD, angstlidelser, ADHD, til brug ved monitorering af effekt af behandling.
 • Undersøgelse af eksekutive funktioner, til brug ved rådgivning i skole og hjem i forhold til almindelige dagligdags-udfordringer, som f.eks. planlægning, overblik, opmærksomhed på detaljer, lav frustrationstærskel mv..

Intelligenstestning – WISC-V og WAIS-IV

 

Specialpsykologisk klinik foretager intelligenstest.

Vi vil ofte anbefale i forbindelse med en psykiatrisk eller psykologisk undersøgelse, at der foretages en intelligenstest, særligt ved udredning af neuropsykiatriske lidelser som f.eks. ADHD og autismespektrumforstyrrelser.

 

Der er ikke et egentlig krav om at man skal have foretaget en intelligenstestning forud for en diagnosticering af psykiatriske problemstillinger, men vi vil prioritere dette, fordi der er vores erfaring at det somme tider kan styrke den diagnostiske hypotese, men i vigtigst, for at udelukke at der kan være intellektuelle vanskeligheder som årsag til de vanskeligheder der undersøges for.