Om klinikken

Specialpsykologisk klinik I/S 


Specialpsykologisk Klinikken I/S er stiftet i 2019

af Rikke Klitgaard og Berit Nøhr Roved.

Vi er begge autoriserede psykologer og specialister i Børne og ungdomspsykiatri med mange års erfaring i udredning, diagnostik og behandling af psykiske lidelser.

 

Specialpsykologisk Klinik er stiftet ud fra et ønske om, at arbejde med det vi brænder aller mest for. Nemlig arbejdet med børn, unge og familier med psykiske lidelser og vanskeligheder tæt inde på livet. Der er vores intension, at udvikle et tilbud, der tager afsæt i et solidt fagligt fundament og herudfra møde børn og familier, der hvor vanskelighederne viser sig.

Det gør vi ved, at etablere et fagligt og personligt “rum”, hvor det vægtes, at der er tid til at lytte, være nysgerrig og indlevende i forhold til den enkeltes situation.

 

Vi finder det vigtigt med en balance i samarbejdet hvor der fra vores side bidrages med en høj faglighed, undersøgelses- og behandlingserfaringer samtidig med, at familiens ønsker og overvejelser inddrages og anvendes i en konstruktiv dialog og samarbejde.

 

Det vil somme tider indebære at der foretages en psykiatrisk udredning hvor det konkluderes, at vanskelighederne er forenelige med en diagnose. Andre gange kan det være mindre væsentlig for den fremadrettede behandling og indsats om vanskelighederne er forenelige med en diagnose. Der kan være mange veje til at skabe mulighed for udvikling og trivsel. Vi mener at vi med vores faglighed er en garant for, at begge muligeheder er til stede og vi vil til enhver tid være åbne om vores observationer og vurderinger f, at skabe det bedste grundlag for jer, at træffe en informeret beslutning udfra.

 

Et formål med etablering af klinikken er at have et bredere perspektiv at arbejde ud fra.

Vi ønsker, at synliggøre både vanskeligheder og symptomer, ressourcer og styrker og bidrage til en mere helhedsorienteret indsats. Vi arbejder med et fremadrettet perspektiv med anbefalinger til indsatsområder der kan udvikle og hjælpe barnet og familien til en mere hensigtsmæssig og værdifuld hverdag.

Hvad er en specialpsykolog... 


Uddannelsen til specialpsykolog i børne- og ungdoms-psykiatri er postgraduate uddannelse af 4 års varighed for psykologer, der har dansk autorisation fra Psykolognævnet, under Socialministeriet.

 

Uddannelsen består af et teoretisk uddannelsesprogram og en systematisk, superviseret klinisk uddannelse.

Psykologen skal være ansat på en eller flere psykiatriske afdelinger på sygehus, anden institution eller indenfor et psykiatrisk videnskabeligt arbejdsområde under ansættelsen.

Formålet med uddannelsen er, at psykologen gennem en psykologfaglig videreuddannelse på videnskabeligt grundlag opnå teoretisk viden og praktiske færdigheder indenfor sundhedssektoren.

Når uddannelsen er gennemført og godkendt, får man et af Sundhedsstyrelsen godkendt uddannelsesbevis.

 

 Sundhedsstyrelse har udarbejdet en bekendtgørelse for specialpsykologuddannelsen.

 

Iflg. Bekendtgørelse om specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri eller psykiatri fra 2010 har specialuddannede psykologer ansvar for:


  • Varetagelse af klinisk psykopatologisk undersøgelses, behandlings-, og forløbsplaner
  • Varetagelse psykopatologisk diagnostisk udredning
  • Varetagelse psykologisk behandling
  • Medvirke til sikring af formidling, vejledning og behandling med henblik på at fremme psykisk sundhed og forebygge følgevirkninger af psykisk sygdom.

Privat udredning i Specialpsykologisk Klinik.


I Specialpsykologisk Klinik er vi privat praktiserende, hvilket betyder, at vi ikke modtager betaling fra den offentlige sygesikring.

 

Fælles for privatpraktiserende psykologer gælder, at vi som alle autoriserede psykologer arbejder, under “psykologloven” og “Etiske principper for nordiske psykologer”

(“De fagetiske principper er bindende for alle medlemmer af nordiske psykologforeninger under udøvelse af enhver form for psykologfaglig virksomhed”. Psykologforeningen, faglige retningslinier 6. nov. 2013).

 

Det betyder blandt andet at vi skal “udvise omhu og samvittighedsfuldhed i alle dele af vores arbejde” og har tavshedspligt. Vi er omfattet af sundhedsloven.

Tavshedspligten skal overholdes, uanset hvilken samarbejdsrelation psykologen indgår i.

 

Når man som privatperson henvender sig til Specialpsykologisk Klinik, for at få foretaget en vurdering af, om ens barn eller ung har f.eks. en psykiatrisk lidelse eller der viser sig, at være tale om en psykiatrisk diagnose, så vil det være omfattet af psykologens tavshedspligt.

Det vil med andre ord sige, at vi ikke ikke selvstændigt, ej heller på anmodning, videregiver oplysninger. Hverken private eller offentlige instanser kan indhente oplysninger fra klinikken eller få oplyst, om I har haft kontakt hertil.

 

Der er enkelte undtagelser, hvor psykologen kan kommer ud for at skulle bryde sin tavshedspligt, som i tilfælde, hvor et menneske udsætter sig selv eller andres liv og helbred for fare. Det kan være ved tegn på selvmord, hvor der er behov for henvisning til psykiatrisk behandling eller ved mistanke om, at et barn er i SÅ alvorlig fare at dets udviklingsbetingelser er væsentlig truede. Vi kan i sådanne særlige tilfælde være forpligtede til at bryde vores tavshedspligt og inddrage andre instanser. 

Når tavshedspligten brydes, må der KUN videregives de oplysninger, som er relevante og nødvendige i den pågældende situation.

Psykologen skal notere videregivelsen og begrundelsen for den i journalen.

 

For yderligere information: Dansk Psykolog Forening

 

Ved klage, henvises til yderligere information via Dansk Psykolog Forening eller der kan gives klagevejledning via Specialpsykologisk Klinik.